Hírek

Elérhetőségek

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy

a 2021/2022-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

a Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Toldi Tagóvodájába

a következő időpontokban történik:

2021. május 11-én (kedden) 08.00 - 17.00 óráig,

2021. május 12-én (szerdán) 08.00 - 17.00 óráig.

Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Felvehető, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelenniük az intézményben, a 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat értelmében az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni  a 2021/2022-es nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

Elektronikus jelentkezés esetén kérjük, hogy a fent meghatározott időpontig az alábbi e-mail címre juttassák el a megjelölt dokumentumokat:

                                               szivarvanyovoda@freemail.hu

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

 

A jelentkezéskor be kell mutatni:

- a kitöltött, mindkét szülő által aláírt, óvodai felvételi kérelmet,

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

- a gyermek TAJ kártyáját,

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát),

- nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §),

- a gyermek esetleges speciális igényét, vagy tartós betegségét igazoló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított javaslatot vagy orvosi igazolást (Nkt. 47. § (3) bek.).

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, azaz 2021. június 11.

 

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére formanyomtatványon kell 1 példányban írásban benyújtani.

 

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermeket, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. (1055 Budapest, Szalay A. u. 10-14.)
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülő bejelentési kötelezettségét a www.oktatas.hu  oldal Köznevelés
menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudja teljesíteni.

Csatolmány(ok):